آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
I35613
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
I35613
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
R

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y